Our native tongue

ic id if ig il im in io ir is it iv

I - mé
ice - oighear
iceberg - cnoc oighir
icebox - cuisneoir bosca
ice cream - uachtar reoite
ice cube - ciúb oighir
ice hockey - haca oighir
Iceland - An Íoslainn
ice lolly - líreacán
ice rink - rinc oighir
ice skating - scátáil oighir
icicle - coinlín
icing - reoán
icing sugar - siúcra reoáin
idea - smaoineamh
ideal - idéal
identical - ionann
identify - aithin
identity card - cárta aitheantais
ideology - idé-eolaíocht
idiom - cor cainte
idiosyncrasy - leithleachas
idiot - amadán
idle - díomhaoin
idol - íol
if - má
ignite - las
ignation key - eochair dhúisithe
ignorant - aineolach
ill - tinn
ill advised - éigríonna
ill at ease - míshuaimhneach
illegal - mídhleathach
illegible - doléite
illegitimate - mídhlisteanach
ill fated - mí-ámharach
ill feeling - olc mioscais
illiterate - neamhliteartha
ill mannered - drochmhúinte
illness - tinneas
ill treat - drochíde a thabhairt do dhuine
illuminate - soilsigh
illusion - seachmall
illustrate - léirigh
ill will - olc
image - íomhá
imagination - samhlaíocht
imbalance - éagothroime
imitate - déan aithris
immaculate - gan smál
The Immaculate Conception - Giniúint Mhuire gan Smál
immaterial - neamhábhartha
immature - neamhaibí
immediate - láithreach
immense - ollmhór
immerse - tum
immersion heater - tumthéitheoir
immigrant - inimirceach
imminent - ar títim amach
immoral - mímhorálta
immortal - bithbheo
immune - imdhíonach
immunity - imdhíonacht
imp - diaibhlín
impact - imbhualadh
impair - loit
impart - dáil ar
impartial - neamhchlaon
impassive - dochorraithe
impatient - mífhoighneach
impeccable - gan cháim
impede - bac
imperative - práinneach
imperfect - neamhfhoirfe
imperial - impiriúil
impersonal - neamhphearsanta
impersonate - pearsanaigh
impertinent - sotalach
impervious - bheith beag beann ar rud
impetuous - tobann
impetus - fuinneamh
impinge - téigh i bhfeidhm
implement - uirlis
implicit - intuigthe
implore - achainigh ar
imply - tabhair le fios
impolite - mímhúinte
import - allmhairigh
important - tábhachtach
importer - allmhaireoir
impose - cuir ar
imposition - leagan ar
impossible - dodhéanta
impotent - éagumasach
impound - gaibhnigh
impoverished - bocht
impractical - neamhphraiticúil
impregnable - doghafa
impress - téigh i bhfeidhm ar
imprint - lorg
imprison - cuir i bpríosún
improbable - neamhdhóchúil
improper - míchuí
improve - feabhsaigh
improvise - seiftigh
imprudent - soibealta
impulse - spreagadh
impulsive - tallannach
in - i
inability - néamhábaltacht
inaccurate - míchruinn
inadequate - uireasach
inadvertently - de thaisme
inadvisable - domholta
inane - leamh
inanimate - neamhbheo
inappropriate - mí-oiriúnach
inarticulate - dothuighthe
inauguration - oiriú
inborn - dúchasach
incapable - éagumasach
incapacitate - duine a chur ó chumas
incendiary - loiscneach
incense - túis
incentive - spreagadh
incessant - síor
inch - orlach
incident - eachtra
incite - gríosaigh
inclination - claonadh
incline - fána
include - cuir san áireamh
incoherent - scaipthe
income - ioncam
income tax - cáin ioncaim
incompetent - neamhinniúil
incomplete - neamhiomlán
incongruous - neamhréireach
inconsiderate - neamhthuisceanach
inconsistent - contrártha
inconspicuous - neamhfheiceálach
inconvenience - míchaoithiúlacht
incorporate - corpraigh
incorrect - mícheart
increase - ardú
incredible - dochreidte
incredulous - díchreidmheach
incubator - goradán
incumbent - sealbhóir
incur - fearg duine a tharraingt ort féin
indebted - bheith faoi chomaoin ag duine
indecent - mígheanasach
indecent assault - drochiarraidh
indecisive - éiginntitheach
indeed - go deimhin
indefinite - éiginnte
indemnity - comha
indent - eang
independence - neamhspleách
index - treoir
index card - cárta innéacs
index finger - corrmhéar
India - An India
indicate - léirigh
indict - duine a dhíotáil i gcoir
indifferent - neamhshuimiúil
indigenous - dúchasach
indigestion - mí-dhíleá
indignant - fearg fhíréin a bheith ort
indignity - easonóir
indirect - indíreach
indiscrete - mídhiscréideach
indiscriminate - gan idirdhealú
indispensable - riachtanach
indisputable- dobhréagnaithe
individual - duine aonair
indoctrination - síolteagasc
Indonesia - An Indinéis
indoor - istigh
induce - cuir ina luí ar
indulge - sásaigh
industrial action - gníomhaíocht thionsclaíoch
industrial estate - eastát tionsclaíoch(ta)
industry - tionscal
inebriated - ar meisce
inedible - do-ite
ineffective - neamhéifeachtach
inefficient - neamhéifeachtach
inequality - éagothroime
inertia - táimhe
inescapable - dosheachanta
inevitable - dosheachanta
inexhaustible - do-ídithe
inexpensive - neamhchostasach
inexperienced - gan taithí
infallible - do-earráide
infamous - míchlúiteach
infant - naíonán
infant school - naíscoil
infatuation - mearghrá
infect - galraigh
infer - tuig as
inferior - íochtarach
inferno - olldóiteán
infertile - neamhthorthúil
infidelity - mídhílseacht
infinity - éigríoch
infirmary - otharlann
inflamed - séidte
inflate - séid
inflation - boilsciú
inflict - gearradh
influence - tionchar
influenza - ulpóg
influx - sní
inform - rud a insint to dhuine
informal - neamhfhoirmiúil
informant - faisnéiseoir
information office - oifig eolais
infrastructure - bonneagar
infringe - sáraigh
infuriating - mearaitheach
ingenious - intleachtach
ingot - barra
ingrained - fréamhaithe
ingratiate - fabhar duine a tharraingt ort féin
ingredient - comhábhar
inhabit - áitrigh
inhale - tarraing isteach d’anáil
inherent - nádúrtha
inherit - faigh le hoidreacht
inhibit - cuir cosc
inhuman - mídhaonna
initial - tosaigh
initiate - tionscain
inject - insteall
injure - gortaigh
injustice - éagóir
ink - dúch
inland - intíre
inlaws - gaolta cleamhnais
inlet - inbhear
inmate - cime
inn - teach ósta
innate - dúchasach
inner - inmheánach
inner city - lárchathair
inner tube - tiúb
innings - deis istigh
innocent - neamhchiontach
innocuous - gan choir
innuendo - leath-thagairt
innumerable - dí-áirithe
inpatient - othar cónaitheach
input - ionchur
inquest - ionchoisne
inquire - fiafraigh
inquisitive - fiosrach
insane - bheith as do mheabhair
inscription - inscríbhinn
inscrutable - dothuigthe
insect - feithid
insecticide - feithidicíd
insecure - neamhdhaingean
insensitive - neamh mhothálach
insert - ionsáigh
in service training - traenáil
inshore - cladaigh
inside - taobh istigh
inside information - eolas taobh istigh
inside lane - lána istigh
inside out - droim ar ais
insider dealing - déileáil chos istigh
insight - géarchúis
insignificant - neamhthábhachtach
insincere - éigneasta
insinuate - tabhair le tuiscint
insist - seasamh ar rud
insolent - sotalach
insolvent - dócmhainneach
insomnia - neamhchodladh
inspect - iniúch
inspector - cigire
inspiration - inspioráid
install - cuir isteach
instance - cás
instant - meandar
instead - ina áit
instep - droim
instigate - cuir ar cois
instil - cuir ina luí ar
instinct - dúchas
institute - institiúid
instruct - múin
instrument - uirlis
instrument panel - clár ionstraimí
insufficent - easpach
insular - oileánach
insulating tape - téip inslitheach
insulin - inslin
insult - masla
insurance - árachas
insurance policy - polasaí árachais
intact - slán
intake - tógáil
integral - riachtanach
intellect - intleacht
intend - is chuicise a bhí an beartán ceaptha
intense - dian
intensive care unit - aonad dianchúraim
intent - intinn
interact - imoibrigh
interchange - malartú
intercom - idirchum
intercourse - caidreamh
interdenominational - idirchreidmheach
interest - spéis
interest rate - ráta úis
interface - comhéadan
interfere - do ladar a chur i
interim - eatramhach
interior - taobh istigh
interjection - cur isteach
interlock - comhghlasáil
interlude - eadarlúid
intermediary - idirghabhálaí
intermission - sos
intern - cuir i gcampa géibhinn
international - idirnáisiúnta
interpersonal - idirphearsanta
interplay - imirt ar a chéile
interpret - bain ciall
interrelated - comhghaolmhar
interrogate - ceistigh
interrupt - trasnaigh
intersect - trasnaigh
intersperse - meascadh le
intertwine - figh
interval - aga
intervene - déan idirghabháil
interview - agallamh
intestine - stéig
intimacy - dlúthchaidreamh
into - isteach i
intolerant - éadulangach
intoxicated - ólta
intractable - doriartha
intransitive - neamhaistreach
intravenous - infhéitheach
intricate - casta
intrigue - cealg
intrinsic - intreach
introduce - tionscain
intrude - cur isteach ar
intuition - iomas
inundate - duine a bhá le
invade - deán ionradh ar
invalid - easlán
invaluable - fíorluachmhar
invariably - de shíor
invent - cum
inventory - liosta
invert - iompaigh
inverted commas - uaschamóga
invest - infheistigh
invigilator - feitheoir
invisible - dofheicthe
invitation - cuireadh
invoice - sonrasc
involuntary - ainneonach
involve - bain le
inward - inmheánach
iodine - iaidín
iota - pioc
Iran - An Iaráin
Iraq - An Iaráic
irate - feargach
Ireland - Éire
iris - imreasc
Irish - Éireannach
Irish-American - Gael-Mheiriceánach
Irish Republic - Poblacht na hÉireann
Irish Sea - Muir Éireann
iron - iarann
ironic - íorónta
irrational - neamhréasúnach
irregular - mírialta
irrelevant - neamhábhartha
irrestible - dochloíte
irrespective - gan bacadh
irresponsible - meargánta
irrigate - uiscigh
irritate - cuir tochas i
Islam - Ioslamachas
island - oileán
isle - inis
Isle of Man - Oileán Mhanann
isolate - aonraigh
Israel - Iosrael
issue - ceist
it - sé
Italy - An Iodáil
itch - tochas
item - mír
itinery - cúrsa
itself - sé féin
ivory - eabhar
ivy - eidhneán