Our native tongue

ta te th ti to tr t-s tu tw ty

ta - sonas ort
tab - lipéad
table - tábla
tablecloth - éadach boird
table lamp - lampa boird
tablemat - mata boird
table of contents - clár ábhair
tablespoon - spúnóg bhoird
tablet - táibléad
table tennis - leadóg bhoird
table wine - fíon boird
tabloid - tablóid
tabulate - táblaigh
tack - tacóid
tackle - trealamh
tacky - greamaitheach
tact - cáiréis
tadpole - torbán
tag - lipéad
tail - eireaball
tailback - suaine tráchta
tail end - geadán
tailgate - clár deiridh
tailor - táilliúir
tailwind - gaoth chúil
take - glac
takeoff - éirí de thalamh
takeover - táthcheangal
talc - talcam
tale - scéal
talent - bua
talk - caint
talk show - seó agallaimh
tall - ard
tall story - scéal an ghamhna
tally - cuntas
talon - ionga
tame - ceansa
tamper - bheith ag gabháil de
tampon - stoipéad
tan - dath
tang - blas
tangent - tadhlaí
tangerine - tainséirín
tangle - achrann
tank - umar
tantamount - is ionann sin agus
tantrum - spadhar
tap - sconna
tape - téip
tape deck - deic téipe
tape measure - ribín tomhais
taper - barrchaolú
tape recorder - téipthaifeadán
tapestry - taipéis
tar - tarra
target - sprioc
tariff - taraif
tarmac - tarramhacadam
tarnish - teimhligh
tarpaulin - tarpól
tarragon - dragan
tart - toirtín
tartan - breacán
tartar - tartar
tartar sauce - anlann tartair
task - cúram
task force - tascfhórsa
tassel - mabóg
taste - blas
tatters - stiallta
tattoo - tatú
tatty - gioblach
taunt - achasán
Taurus - An Tarbh
taut - teann
tax - cáin
tax avoidance - imghabháil
tax disc - diosca cánach
tax evasion - seachaint cánach
tax free - saor ó cháin
taxi - tacsaí
taxi driver - tiománaí tacsaí
taxi rank - stad tacsaí
tax payer - íocóir cánach
tax relief - faoiseamh cánach
tax return - tuairisceán cánach
tea - tae
tea bag - mála tae
tea break - sos tae
teach - teagasc
teacher - múinteoir
tea cosy - púic tae
teacup - cupán
teak - téac
team - foireann
teamwork - comhar
teapot - taephota
tear - stróiceadh
tear - deoir
tear gas - deoirghás
tearoom - seomra tae
tease - spoch as
tease out - spíon
tea set - foireann tae
teaspoon - taespúnóg
teat - sine
teatime - am tae
tea towel - ceirt siothí
technical - teicniúil
technique - teicníocht
teddy bear - béirín
tedious - leadránach
tee - tí
teem - bheith lom lán
teenage - déagóra
teeter - bheith ag longadán
teetotal - staontach
telegram - sreangscéal
telegraph - teileagraf
telegraph pole - cuaille teileagraif
telephone - teileafón
telephone booth - bosca teileafóin
telephone call - scairt ghutháin
telephone directory - eolaí teileafóin
telephone number - uimhir theileafóin
telephonist - teileafónaí
telescope - teileascóp
television - teilifís
telex - teiléacs
tell - abair
teller - áiritheoir
telltale - sceithire
telly - ar an bhosca
temper - meon
temperature - teocht
temple - teampall
temporary - sealadach
tempt - meall
temptation - cathú
ten - deich
tenacity - righneas
tenancy - tionóntacht
tenant - tionónta
tend - aire a thabhairt do dhuine
tendency - claonadh chun
tender - bog
tenement - tionóntán
tenet - prionsabal
tennis - leadóg
tennis ball - liathróid leadóige
tennis court - cúirt leadóige
tennis player - imreoir leadóige
tennis racket - raicéad leadóige
tennis shoe - bróg leadóige
tenor - teanór
tenpin bowling - bollaí deich mbiorán
tense - rite
tent - puball
tenterhooks - ar bís
tenth - deichiú
tent pole - cuaille pubaill
tenuous - caol
tenure - sealbhaíocht
tepid - alabhog
term - téarma
terminal - téarmach
terminate - deireadh a chur le
terminus - stáisiún
terrace - lochtán
terracotta - cré bhruite
terrain - tír-raon
terrible - uafásach
terrier - brocaire
terrific - iontach
territory - dúiche
terror - scéin
terse - gonta
Terylene - teirilín
test - triail
testament - uacht
testicle - magairle
testify - fianaise a thabhairt
testimony - fianaise
test match - teistchluiche
test pilot - píolóta profa
test tube - promhadán
tetanus - teiteanas
tether - ceangail
text - téacs
textbook - téacsleabhar
tetile - teicstíl
texture - uigeacht
Thames - An Tamais
than - ná
thank - buíochas a ghabháil le duine
Thanksgiving Day - Lá Altaithe
that - sin
thatched - tuí
thaw - coscairt
the (man) - an fear
theatre - amharclann
theatre goer - gnáthóir amharclainne
theft - gadaíocht
their - athem - iad
theme - téama
theme park - páirc théama
theme song - téamamhrán
themselves - iad féin
then - san am sin
theology - diagacht
theory - teoiric
therapy - teiripe
there - tá triúr díobh ann
thereabouts - sa chóngar sin
thereafter - as sin amach
thereby - ar an dóigh sin
therefore - dá bhrí sin
thermal - teirmeach
thermometer - teirminéadar
thermos - teirmeas
thermostat - teirmeastat
thesaurus - teasóras
these - na leabhair seo
thesis - tráchtas
they - siad
thick - tiubh
thickset - dlúth dingthe
thick skinned - neamhghoilliúnach
thief - gadaí
thigh - ceathrú
thimble - méaracán
thin - tanaí
thing - rud
think - smaoinigh
think tank - sainghrúpa machnaimh
thinly - go caol
third - tríú
third party insurance - árachas tríú páirtí
third rate - den tríú scoth
Third World - an Tríú Domhan
thirst - tart
thirteen - trí déag
thirty - tríocha
this - an fear seo
thistle - feochadán
thorn - dealg
thorough - cruinn
thoroughbred - folúil
thoroughfare - bealach
those - na leabhair sin
though - cé go
thought - machnamh
thoughtless - místuama
thousand - míle
thrash - léas
thread - snáth
threadbare - seanchaite
threat - bagairt
three - trí
three dimensional - tríthoiseach
three piece suite - foireann troscáin trí bhall
three ply - trídhualach
thresh - buail
threshold - tairseach
thrift - tíos
thrill - corraíl
thrive - rathaigh
throat - preab
throb - preab
throes - i gceartlár
throne - ríchathapor
throng - slua
throttle - scóig
through - trí
throughout - ar fud
throw - caitheamh
throwaway - le diúscairt
throw in - caitheamh isteach
thrush - smólach
thrust - ropadh
thud - tuairt
thug - maistín
thumb - ordóg
thumbtack - tacóid
thump - tailm
thunder - toirneach
thunderbolt - caor thine
thunderclap - plump thoirní
thunderstorm - speirling stoirm
Thursday - An Déardaoin
thus - mar seo
thwart - sáraigh
thyme - tím
tiara - tiara
tick - tic
ticket - ticéad
ticket collector - bailitheoir ticéad
ticket office - oifig ticéad
tickle - cigil
tidal - taoidmhear
tide - taoide
tidy - slachtmhar
tie - ceangal
tier - sraith
tiger - tíogar
tight - teann
tightfisted - ceachartha
tightrope - téad rite
tights - riteoga
tile - tíl
till - scipéad
tilt - claon
timber - adhmad
time - am
time bomb - buama ama
time lag - idirlinn
timeless - síoraí
time off - am saor
timer - amadóir
timescale - achar ama
time share - sealbhaíocht
time switch - amlasc
timetable - clár ama
time zone - crios ama
timid - faiteach
timpani - timpani
tin - stán
tinfoil - scragall
tinge - daithín
tinker - tincéir
tinkle - cling a dhéanamh
tin opener - stánosclóir
tinsel - tinsil
tint - imir
tiny - bídeach
tip - barr
tip off - cogar
Tipperary - Tiobraid Árann
tipsy - súgach
tiptoe - ar na barraicíní
tiptop - bheith i mbarr do mhaitheasa
tire - tuirsigh
tireless - dothuirsithe
tiresome - fadálach
tissue - uige
tissue paper - páipéar síoda
tit (bird) - meantán
titbit - goblach
title - teideal
title deed - gníomhas teidil
title role - páirt theidil
titter - bheith ag sciotaíl
to - go
toad - buaf
toadstool - beacán bearaigh
toast - tósta
tobacco - tobac
toboggan - sleamhnán
today - inniu
toddler - tachrán
to do - fuadar
toe - ladhar
toenail - ionga coise
toffee - taifí
toffee apple - úll taifí
toga - toga
together - le chéile
toil - saothar
toilet - leithreas
toilet paper - páipéar leithris
toilet roll - rolla leithris
toilet water - uisce ionnalta
token - éarlais
tolerant - caoinfhulangach
toll - dola
tomato - tráta
tomb - tuama
tombstone - leac uaighe
tomcat - cat fearchat
tomorrow - amárach
ton - tonna
tone - tuin
tone deaf - ceolbhodhar
tongs - tlú
tongue - teanga
tongue tied - balbh
tongue twister - rabhlóg casfhocal
tonic - íocshláinte
tonight - anocht
tonsil - céislín
tonsillitis - céislínteas
too - ró
tool - uirlis
tool box - bosca uirlisí
toot - blosc
tooth - fiacail
toothache - tinneas fiacaile
toothbrush - scuab fiacla
toothpaste - taos fiacla
toothpick - bior fiacla
top - uachtar
top floor - urlár uachtarach
top hat - hata ard
top heavy - barrthrom
topic - ábhar
topless - uchtnocht
top level - díospóireacht ar an leibhéal is airde
topmost - is airde
topple - leag
top secret - an rúnda
topsy turvy - bunoscionn
torch - tóirse
torment - crá
tornado - tornádó
torpedo - toirpéad
torrent - tuile
tortoise - toirtís
tortoiseshell - breac
torture - céasadh
Tory - Tóraí
toss - caith
tot - pataire
total - iomlán
totter - bheith ag stámhailleach
touch - tadhall
touch and go - contúirteach
touchdown - talmhú
touchline - taobhlíne
touch sensitive - tadhall íogair
tough - crua
toupee - bréagfholt
tour - turas
tourist office - oifig thurasóireachta
tournament - comórtas
tout - reic
tow - tarraing
towards - chuig
towel - tuáille
towel rail - ráille tuáillí
tower - túr
tower block - áraslann
town - baile
town centre - lár an bhaile
town council - comhairle baile
town hall - halla baile
town plan - plean baile mhóir
town planning - pleanáil baile mhóir
towrope - téad tarraingthe
tow truck - trucail tarringthe
toy - bréagán
trace - lorg
tracing paper - rainpháipéar
track - rian
tracksuit - raonchulaith
tract - réimse
traction - tarraingt
tractor - tarracóir
trade - trádáil
trade fair - aonach tráchtála
trade in price- luach trádála
trademark - trádmharc
trade name - ainm trádála
trade union - ceardchumann
trade unionist - ceardchumannaí
tradition - traidisiún
traffic - trácht
traffic circle - timpeallán
traffic jam - plódú tráchta
traffic warden - maor tráchta
tragedy - traigéide
trail - lorg
trailer - leantóir
trailer truck - leoraí altach
train - traein
trainee - foghlaimeoir
trainer - traenálaí
training college - coláiste oiliúna
training shoes - bróga traenála
traipse - crágáil
trait - tréith
traitor - fealltóir
tram - tram
tramp - bacach
trample - satail ar
trampoline - trampailín
tranquil - ciúin
tranquillizer - suaimhneasán
transact - cuir i gcrích
transatlantic - trasatlantach
transfer - aistriú
transform - claochlaigh
transfusion - fuilaistriú
transient - neamhbhuan
transistor - trasraitheoir
transit - idirthuras
transit lounge - tolglann idirthurais
translate - aistrigh
transmission - iompar
transparent - trédhearcach
transpire - tharla go
transplant - aistrigh
transport - iompar
transport cafe - caife lucht iompair
trap - dol
trap door - comhla thógála
trapeze - maide luascáin
trash - truflais
trash can - bosca bruscair
trauma - sceimhle
travel - taisteal
travel agency - gníomhaireacht
traveller - taistealaí
travellers cheque - seic taistil
travel sickness - tinneas taistil
travesty - scigaithris
trawler - trálaer
tray - tráidire
treacherous - fealltach
treacle - triacla
tread - bonn
treason - tréas
treasure - stór
treasurer - cisteoir
The Treasury Department - An Roinn Airgeadais
treat - féirín
treatment - cóir
treaty - conradh
treble - faoi thrí
treble chef - eochair na tribile
tree - crann
trek - aistear
tremble - bheith ar crith
tremendous - ollmhór
tremor - creathán
trench - díog
trend - claonadh
trendy - faiseanta
trepidation - critheagla
trespass - treaspás a dhéanamh
trestle - tristéal
trial - triail
trial period - tréimhse trialach
triangle - triantán
tribe - treibh
tribunal - binse breithimh
tributary - craobh abhainn
tribute - ómós
trice - i bhfaiteadh na súl
trick - cleas
trickle - silín
tricolour - trídhathach
tricycle - trírothach
trifle - mionrud
trigger - truicear
trim - slachtmhar
trinket - áilleagán
trip - turas
tripe - ruipleog
triple - triarach
tripod - tríchosach
trite - seanchaite
triumph - bua
trivia - rudaí fánacha
trolley - tralaí
trombone - trombón
troop - buíon
trophy - trófaí
tropic - trópaic
trot - sodar
trouble - trioblóid
troublemaker - clampróir
troubleshooter - eadránaí
troublesome - crosta cráite
trough - umar
trousers - bríste
trout - breac
trowel - lían
truant - múitseálaí
truce - sos
truck - trucail
truck driver - tiománaí trucaile
truck farm - gairdín
trudge - spágáil
true - fíor
truffle - strufal
truly - dáiríre
trump - mámh
trumpet - stoc
truncheon - smachtín
trundle - bheith ag cleatráil
trunk - ceap
truss - trus
trust - muinín
trustee - iontaobhaí
truth - fírinne
try - iarracht
t-shirt - t-léine
t-square - t-chearnóg
tub - tobán
tube - feadán
tuck - sac
tuck shop - siopa milsíneachta
Tuesday - An Mháirt
tuft - dos tom
tug - tuga
tug of war - tarraingt na téide
tuition - teagasc
tulip - tiúilip
tumble - titim
tumbledown - raiceáilte
tumble dryer - triomadóir iomlasctha
tummy - goile
tumour - sceachaill
tuna - tuinnín
tune - fonn
tuner - tiúnadóir
tunic - tuineach
Tunisia - An Túinéis
tunnel - tollán
turbulence - suaiteacht
tureen - túirín
tuft - scraith
turgid - mórfhoclach
Turkey - An Tuirc
turmoil - clampar
turn - casadh
turning point - cor cinniúnach
turnip - tornapa
turnout - bhí cuid mhór i láthair
turnover - láimhdeachas
turnpike - bóthar dola
turnstile - geata casta
turntable - caschlár
turn up - filleadh osáin
turpentine - tuirpintín
turquoise - turcaid
turret - túirín
turtle - turtar
tusk - starrfhiacail
tussle - gleic
tutor - teagascóir
tuxedo - casóg dinnéir
twang - streancán
tweed - bréidín
tweezers - pionsúirín
twelfth - dóú déag
twelve - dó dhéag
twentieth - fichiú
twenty - fiche
twice - faoi dhó
twiddle - bheith ag méirínteacht le rud
twig - craobhóg
twilight - clapsholas
twin - cúplach
twin room - seomra dhá leaba
twine - sreangán
twinkle - drithligh
twirl - cas
twist - casadh
twit - bómán
twitch - tarraingt
two - dó
two door - carr dhá dhoras
two faced - Tadhg an dá thaobh
twofold - faoi dhó
two piece - culaith dhá bhall
twosome - beirt
twoway - déthreo
tycoon - toicí
type - cineál
typeface - cló-éadan
typescript - clóscríbhinn
typewriter - clóscríobhán
typhoid - fiabhras
typical - samplach
tyrant - tíoránach
tyre - bonn
Tyrone - Tír Eoghain